لیست تلفن حوزه

 

حوزه معاونت عمرانی

شماره مستقیم

دفتر معاونت عمرانی

33412213

معاون عمرانی

33412214

دفتر فنی

33412215

دفتر فنی

33412216

دفتر فنی

33412217

دفتر طراحی

33412218

امور پیما نهای عمرانی

33412228

رئیس تا سیسا ت

33412220

تاسیسا ت برق

33412221

تاسیسا ت برق

33412223

تاسیسات آب          

33412224

تاسیات استخر

33412500

کارگاه جوشکاری

33412225

کارگاه نقاشی

33412226

کارگاه نجاری

33412227

شیشه بری

33412416

کارگران دفتر فنی

33412415