اداره تعمیرات و نگهداری

وظایف و مسئولیتها

·         نظارت بر تعمیرات اساسی و نگهداری ساختمانها و تاسیسات واحد شامل (آب، برق، گاز، تلفن و ...)

·         پیگیری مستمر در رابطه با انجام صحیح اموری که توسط مهندسین مشاور و پیمانکاران اجرا می شود.

·         اظهار نظر در مورد اولویت انجام طرح های عمرانی دانشگاه.

·         شرکت در کمیسیون های تحویل موقت و قطعی ساختمانی و تاسیساتی مورد قرارداد و سایر مراجع مربوط به نمایندگی از سوی دانشگاه.

·         برآورد هزینه پروژ ها به منظور پیش بینی و تامین اعتبار

·         فراهم نمودن مقدمات اجرای پروژه ها و طرح و انجام مطالعه لازم به منظور دعوت از پیمانکاران صحب صلاحیت

·         انتخاب و تایید پیمانکار به ترتیب اولویت در چارچوب ضوابط مربوط و تنظیم صورتجلسه

·         تهیه فهرست مصالح مورد نیاز پروژه (نوع- مقدار) و ارائه آن از شروع کار اجرایی به مبادی زیربط جهت تامین به موقع مصالح

·         فراهم نمودن امکانات کاری و وسایل و ابزار  مورد نیاز عمرانی.

·         نظارت بر کار پرسنل تحت سرپرستی و ارائه آموزش های عملی لازم آنان.

·         انجام سایر امور مربوط بر حسب تشخیص و ارجاع مقام ما فوق.