امور عمرانی

امور عمرانی مجتمع قائم مقام فراهانی

عمده فعالیت ها

1-     انجام امور تعمیرات و نگهداری مجتمع

2-     پیگیری امور اداری عمرانی مجتمع

3-      سرکشی به امور تأسیسات مکانیکی  و برقی مجتمع

4-     طراحی پروژ های عمرانی 

 

آدرس

مجتمع قائم مقام فراهانی