امور پیمان ها

عمده فعالیتها

-  تنظیم اسناد مناقصه

- عقد قراردادهای پروژه های عمرانی

-  تمدید و صدور ضمانت نامه های مربوط به قراردادها

-  بایگانی اسناد و مدارک حوزه عمرانی

-  پیگیری امور اداری

 

آدرس

شهرک دانشگاهی امیرکبیر  حوزه معاونت عمرانی دفتر امورپیمانها

تلفن: 33412219