دستگاه نظارت

وظایف و مسئولیت ها:

 1- نظارت بر حسن اجرای عملیات پروژه های ساختمانی واحد

 2- نظارت  بر کار پیمانکاران کلیه پروژه های عمرانی

3- بررسی و اظهار نظر در مورد پیشنهادات پیمانکاران در طول اجرای پیمان

4- انجام کلیه امور نقشه برداری مورد نیاز پروژه ها

5- انجام امور مربوط به تعمیرات و تکمیل ساختمانهای مورد نیاز حسب ضرورت

6- برقراری ارتباط با موسسات فنی و تأسیساتی و ساختمانی و افراد صاحب نظر در موارد لزوم

7- انجام اقدامات لازم در زمینه سایر مواردی که در حدود وظایف پیشنهاد می شود

8 – طراحی و اجرای محوطه سازی و ایجاد فضای سبز دانشگاه

9- طراحی و اجرای ابنیه مورد نیاز دانشگاه شامل ساختمان ها، دیوارهای حائل و ...