معاونت عمران و توسعه

 شرح وظایف معاونت عمرانی

-  برنامه ریزی برای تأمین فضاهای کالبدی دانشگاه با برنامه توسعه آموزش عالی و اقدام در مورد تأمین اعتبارات عمرانی موردنیاز

-  برگزاری مناقصه و انعقاد قرارداد با شرکتهای مشاور و پیمانکار برای طرحهای عمرانی

-  نظارت بر حسن اجرای طرحهای عمرانی

-  بررسی صورت وضعیتها و موارد مالی طرحهای عمرانی

-  اجرای پروژه های عمرانی موردنیاز دانشگاه

-  جمع آوری و تکمیل اطلاعات موردنیاز طرحهای عمرانی

-  مواظبت در تعمیرات اساسی و نگهداری ساختمانهای دانشگاه و خوابگاه

-  تهیه طرح جامع دانشگاه و تأمین زمین و امکانات با در نظر گرفتن برنامه توسعه آموزش عالی

در حال حاضر این واحد دانشگاهی با وجود حدود  102 هکتار زمین و دارای 50 ساختمان به مساحت کل107501 متر مربع فضای آموزشی ، اداری، ورزشی و رفاهی می باشد.

 اهداف

-تکمیل پروژه های نیمه تمام عمرانی واحد

- احداث کتابخانه مرکزی

- احداث خوابگاه دانشجویی بصورت متمرکز

- احداث پروژ های درآمدزا (حوضچه پرورش ماهی)

- تعمیر و نگهداری ساختمانها

 تلفن های تماس: 08634130645 و   08633412213 تا 08633412215