رئیس اداره

رئیس اداره اجرا و نظارت

مهندس ابراهیم قزل عاشقی

کارشناسی ارشد: مهندسی عمران

 

سوابق اجرایی

- مسول پروژه های دانشگاه از سال 1379 تا کنون

-  رئیس اداره اجرا و نظارت