دوشنبه ۰۳ آبان ۱۴۰۰

معاونت عمران و توسعه

-  برنامه ریزی برای تأمین فضاهای کالبدی دانشگاه با برنامه توسعه آموزش عالی و اقدام در مورد تأمین اعتبارات عمرانی موردنیاز

-  برگزاری مناقصه و انعقاد قرارداد با شرکتهای مشاور و پیمانکار برای طرحهای عمرانی

-  نظارت بر حسن اجرای طرحهای عمرانی

-  بررسی صورت وضعیتها و موارد مالی طرحهای عمرانی

-  اجرای پروژه های عمرانی موردنیاز دانشگاه

-  جمع آوری و تکمیل اطلاعات موردنیاز طرحهای عمرانی

-  مواظبت در تعمیرات اساسی و نگهداری ساختمانهای دانشگاه و خوابگاه

-  تهیه طرح جامع دانشگاه و تأمین زمین و امکانات با در نظر گرفتن برنامه توسعه آموزش عالی